© 2011-2024 // Pedi Salon Gorredijk // 0513-852038 // 06-10480894 // Lid van ProVoet // Ingeschreven in het KRP van ProCert
Algemeen De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal 75 % van de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening worden gebracht. Betaling De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De cliënt dient direct na afloop de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Aansprakelijkheid De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist en/of onvolledig verstrekte informatie door cliënt m.b.t. lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen. Indien wij niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie bij ProVoet. Gedrag De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, hebben wij het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren. Privacy Policy (klik hier) De cliënt voorziet de salon voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De salon neemt persoonlijke gegevens van de cliënt op in een beveiligd geautomatiseerd systeem. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Geheimhouding De salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Algemeen De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal 75 % van de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening worden gebracht. Betaling De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Aansprakelijkheid De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist en/of onvolledig verstrekte informatie door cliënt m.b.t. lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen. Indien wij niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie bij ProVoet. Gedrag De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, hebben wij het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren. Privacy Policy (klik hier) De cliënt voorziet de salon voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De salon neemt persoonlijke gegevens van de cliënt op in een beveiligd geautomatiseerd systeem. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Geheimhouding De salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
© 2011-2024 // Pedi Salon Gorredijk // 0513-852038 // 06-10480894